هر ساله در یک زمان خاص صد ها هزار خرچنگ در جزیره کوچک سنت جان در  ایالات متحده آمریکا برای تولید مثل گرد هم میآیند. دیدن صد ها هزار خرچنگ در یک لحظه یکی از نادر ترین صحنه ها روی زمین است.

 

تجمع صد ها هزار خرچنگ برای تولید مثل (13 عکس)

تجمع صد ها هزار خرچنگ برای تولید مثل (13 عکس)

تجمع صد ها هزار خرچنگ برای تولید مثل (13 عکس)

تجمع صد ها هزار خرچنگ برای تولید مثل (13 عکس)

تجمع صد ها هزار خرچنگ برای تولید مثل (13 عکس)

تجمع صد ها هزار خرچنگ برای تولید مثل (13 عکس)

تجمع صد ها هزار خرچنگ برای تولید مثل (13 عکس)

تجمع صد ها هزار خرچنگ برای تولید مثل (13 عکس)

تجمع صد ها هزار خرچنگ برای تولید مثل (13 عکس)

تجمع صد ها هزار خرچنگ برای تولید مثل (13 عکس)

تجمع صد ها هزار خرچنگ برای تولید مثل (13 عکس)

تجمع صد ها هزار خرچنگ برای تولید مثل (13 عکس)

تجمع صد ها هزار خرچنگ برای تولید مثل (13 عکس)