عکس ها و آثار رالف وندریچ را هم باید بخاطرهنر عکاسیش ستود و هم به دلیل زیبایی بیش از حد سوژه هایش. انتخاب زوایای پنهان و دیده نشده از معماری های حیطی باعث شده آثار وی بسیار دیدنی و چشم نواز باشد.

 

تلفیق هنر عکاسی و معماری اثر رالف وندریچ (14 عکس)

تلفیق هنر عکاسی و معماری اثر رالف وندریچ (14 عکس)

تلفیق هنر عکاسی و معماری اثر رالف وندریچ (14 عکس)

تلفیق هنر عکاسی و معماری اثر رالف وندریچ (14 عکس)

تلفیق هنر عکاسی و معماری اثر رالف وندریچ (14 عکس)

تلفیق هنر عکاسی و معماری اثر رالف وندریچ (14 عکس)

تلفیق هنر عکاسی و معماری اثر رالف وندریچ (14 عکس)

تلفیق هنر عکاسی و معماری اثر رالف وندریچ (14 عکس)

تلفیق هنر عکاسی و معماری اثر رالف وندریچ (14 عکس)

تلفیق هنر عکاسی و معماری اثر رالف وندریچ (14 عکس)

تلفیق هنر عکاسی و معماری اثر رالف وندریچ (14 عکس)

تلفیق هنر عکاسی و معماری اثر رالف وندریچ (14 عکس)

تلفیق هنر عکاسی و معماری اثر رالف وندریچ (14 عکس)

تلفیق هنر عکاسی و معماری اثر رالف وندریچ (14 عکس)