تاپ ناپ - در شهر نیویورک آمریکا میلیونها نفر از نژادها و فرهنگ ها و رسوم مختلف در کنار هم زندگی می کنند. در این میان فرهنگ های مختلفی در کنار هم زندگی میکنند که هیچ تناسب و شباهتی باهم ندارند. یک عکاس گرجستانی بعد از سفر به این شهر و دیدنی این همه فرهنگ و رسوم در کنار هم تصمیم گرفت مشاهدات خود را از طریق عکاسی به ثبت برساند. برندان استانتون در سال 2010 از چهره بیش از 10 هزار نفر در سطح شهر نیویورک عکس برداری کرد.

 

زندگی صد ها نژاد و فرهنگ در کنار هم (23 عکس)

زندگی صد ها نژاد و فرهنگ در کنار هم (23 عکس)

زندگی صد ها نژاد و فرهنگ در کنار هم (23 عکس)

زندگی صد ها نژاد و فرهنگ در کنار هم (23 عکس)

زندگی صد ها نژاد و فرهنگ در کنار هم (23 عکس)

زندگی صد ها نژاد و فرهنگ در کنار هم (23 عکس)

زندگی صد ها نژاد و فرهنگ در کنار هم (23 عکس)

زندگی صد ها نژاد و فرهنگ در کنار هم (23 عکس)

زندگی صد ها نژاد و فرهنگ در کنار هم (23 عکس)

زندگی صد ها نژاد و فرهنگ در کنار هم (23 عکس)

زندگی صد ها نژاد و فرهنگ در کنار هم (23 عکس)

زندگی صد ها نژاد و فرهنگ در کنار هم (23 عکس)

زندگی صد ها نژاد و فرهنگ در کنار هم (23 عکس)

زندگی صد ها نژاد و فرهنگ در کنار هم (23 عکس)

زندگی صد ها نژاد و فرهنگ در کنار هم (23 عکس)

زندگی صد ها نژاد و فرهنگ در کنار هم (23 عکس)

زندگی صد ها نژاد و فرهنگ در کنار هم (23 عکس)

زندگی صد ها نژاد و فرهنگ در کنار هم (23 عکس)

زندگی صد ها نژاد و فرهنگ در کنار هم (23 عکس)

زندگی صد ها نژاد و فرهنگ در کنار هم (23 عکس)

زندگی صد ها نژاد و فرهنگ در کنار هم (23 عکس)

زندگی صد ها نژاد و فرهنگ در کنار هم (23 عکس)