روز شنبه گذشته سن پترزبورگ در روسیه شاهد گردهمایی تعدادی از جوانان و نوجوانان بود که بصورت سالیانه و برای سال چهارم در خیابان های سن پترزبورگ راهپیمایی میکردند. البته طبق رسوم این گرد همایی های سالیانه آنها ظاهر خودشان را بصورت زامبی یا مرده های زنده شده درست کرده و برای برگزاری این مراسم سالانه گرد هم آمده بودند.

 

زامبی های در سن پترزبورگ (12 عکس)

زامبی های در سن پترزبورگ (12 عکس)

زامبی های در سن پترزبورگ (12 عکس)

زامبی های در سن پترزبورگ (12 عکس)

زامبی های در سن پترزبورگ (12 عکس)

زامبی های در سن پترزبورگ (12 عکس)

زامبی های در سن پترزبورگ (12 عکس)

زامبی های در سن پترزبورگ (12 عکس)

زامبی های در سن پترزبورگ (12 عکس)

زامبی های در سن پترزبورگ (12 عکس)

زامبی های در سن پترزبورگ (12 عکس)

زامبی های در سن پترزبورگ (12 عکس)