این پیرمرد 85 ساله ویتنامی به نام وان چین از سن 12 سالگی تا به حال به هیچ آرایشگاهی نرفته است. بهمین دلیل در طول این 70 سال دوری از آرایشگاه طول مو های وی به 4 متر رسیده است. وزن موهای او به تنهایی 2 کیلو گرم است. اولین آرایشگاه عمرش در 12 سالگی هم به زور معلمش فرستاده شده . بعد از کوتاه کردن موهایش به قدری احساس بدی پیدا کرده که تصمیم گرفته دیگر تا آخر عمرش مو هایش را کوتاه نکند.

 

70 سال جدایی از آرایشگاه (3 عکس)

70 سال جدایی از آرایشگاه (3 عکس)

70 سال جدایی از آرایشگاه (3 عکس)