مسابقات اسپارتان دارای مسیر هائی پر از موانع گوناگون است که استقامت شرکت کنندگان در مسابقه را به بوته آزمایش میگذارد.این مرد ، معلولیت و ناتوانیهایش را در برابر این موانع فراموش کرده است.

 

مردی با اراده آهنین (7 عکس)

مردی با اراده آهنین (7 عکس)

مردی با اراده آهنین (7 عکس)

مردی با اراده آهنین (7 عکس)

مردی با اراده آهنین (7 عکس)

مردی با اراده آهنین (7 عکس)

مردی با اراده آهنین (7 عکس)