هیچ کدام از این شرینی ها و خوراکی های به ظاهر خوشمزه خوردنی نیستند. ولی اگر خواستید دستانتان را بشویید میتوانید از این خوراکی ها استفاده کنید. بله درست است این خوراکی ها در واقع صابون هستند.  اوبری الیزابت خالق این صابون های خوشمزه است. او تک تک این صابون ها را با دستان خود ساخته و در وب سایتش برای فروش گذاشته است.

 

گول نخورید ، اینها خوردنی نیستند (17 عکس)

گول نخورید ، اینها خوردنی نیستند (17 عکس)

گول نخورید ، اینها خوردنی نیستند (17 عکس)

گول نخورید ، اینها خوردنی نیستند (17 عکس)

گول نخورید ، اینها خوردنی نیستند (17 عکس)

گول نخورید ، اینها خوردنی نیستند (17 عکس)

گول نخورید ، اینها خوردنی نیستند (17 عکس)

گول نخورید ، اینها خوردنی نیستند (17 عکس)

گول نخورید ، اینها خوردنی نیستند (17 عکس)

گول نخورید ، اینها خوردنی نیستند (17 عکس)

گول نخورید ، اینها خوردنی نیستند (17 عکس)

گول نخورید ، اینها خوردنی نیستند (17 عکس)

گول نخورید ، اینها خوردنی نیستند (17 عکس)

گول نخورید ، اینها خوردنی نیستند (17 عکس)

گول نخورید ، اینها خوردنی نیستند (17 عکس)

گول نخورید ، اینها خوردنی نیستند (17 عکس)

گول نخورید ، اینها خوردنی نیستند (17 عکس)