این آثار بسیار طبیعی با عنوان موزیک های دخترانه در واقع طراحی های یانی فلوراس از استرالیا میباشد. او در دانشکده هنر سیدنی تحصیل کرده و جوایز متعددی مانند جوایز طراحی دوبل ، لتبریج 1000 و آدلید پری را تصاحب کرده است

 

موزیک دخترانه ،نقاشی و طراحی های یانی فلوراس (14 عکس)

موزیک دخترانه ،نقاشی و طراحی های یانی فلوراس (14 عکس)

موزیک دخترانه ،نقاشی و طراحی های یانی فلوراس (14 عکس)

موزیک دخترانه ،نقاشی و طراحی های یانی فلوراس (14 عکس)

موزیک دخترانه ،نقاشی و طراحی های یانی فلوراس (14 عکس)

موزیک دخترانه ،نقاشی و طراحی های یانی فلوراس (14 عکس)

موزیک دخترانه ،نقاشی و طراحی های یانی فلوراس (14 عکس)

موزیک دخترانه ،نقاشی و طراحی های یانی فلوراس (14 عکس)

موزیک دخترانه ،نقاشی و طراحی های یانی فلوراس (14 عکس)

موزیک دخترانه ،نقاشی و طراحی های یانی فلوراس (14 عکس)

موزیک دخترانه ،نقاشی و طراحی های یانی فلوراس (14 عکس)

موزیک دخترانه ،نقاشی و طراحی های یانی فلوراس (14 عکس)

موزیک دخترانه ،نقاشی و طراحی های یانی فلوراس (14 عکس)