وقتی اسم گورکن را می شنوید چه نوع تصویری در ذهن تان نقش می بندد. آرمادیلو در واقع نوعی گورکن است که احتما لا با چیزی که در ذهنتان تصور کردید کاملا متفاوت است. آرمادیلو پستاندار بچه زای کوچکی است . تغذیه این حیوان متنوع بوده از حشرات تا گیاهان میتواند تغذیه کند اکثرا از مورچه ها، سوسکها و نوزاد حشرات استفاده میکند و همچنین از قطعات حیوانات تازه مرده نیز می تواند تغذیه نماید. دارای ساق پاهای کوتاه به همراه چنگالهای قوی مناسب برای کندن سریع حفره و پناهگاه و غیره است . این جانور بخاطر پوشش زرهی خود معروف است. بدن این جاندار با صفحات استخوانی بهم پیوسته پوشیده شده است تا به هنگام خطر بتواند بصورت گلوله توپ استخوانی درآمده از خود دفع کند.
فاتحان اسپانیایی قاره امریکا این جانور را آرمادیلو نامیدند که به زبان اسپانیایی به معنی ((زره دار کوچک)) است.

 

گورکن آرمادیلو ، پستاندار نا آشنا (4 عکس)

گورکن آرمادیلو ، پستاندار نا آشنا (4 عکس)

گورکن آرمادیلو ، پستاندار نا آشنا (4 عکس)

گورکن آرمادیلو ، پستاندار نا آشنا (4 عکس)