در یکی از عجیب ترین و جالبترین مسابقاتی که تا بحال برگزار شده در اسپانیا شرکت کنندگان سعی میکنند که ظاهر خود را هر چه زشت تر به نمایش بگذارند . چهره ای که بتواند زشت ترین نمایش را داشته باشد برنده مسابقات خواهد بود. 

 

هر چی زشت تر بهتر (16 عکس)

هر چی زشت تر بهتر (16 عکس)

هر چی زشت تر بهتر (16 عکس)

هر چی زشت تر بهتر (16 عکس)

هر چی زشت تر بهتر (16 عکس)

هر چی زشت تر بهتر (16 عکس)

هر چی زشت تر بهتر (16 عکس)

هر چی زشت تر بهتر (16 عکس)

هر چی زشت تر بهتر (16 عکس)

هر چی زشت تر بهتر (16 عکس)

هر چی زشت تر بهتر (16 عکس)

هر چی زشت تر بهتر (16 عکس)

هر چی زشت تر بهتر (16 عکس)

هر چی زشت تر بهتر (16 عکس)

هر چی زشت تر بهتر (16 عکس)

هر چی زشت تر بهتر (16 عکس)