پل عابر پیاده در مرکز شهر بلگراد و نزدیکی بازار مشهور سالوت این روز ها لبخند را به لبان هر رهگذری می نشاند. یک هنرمند ناشناس تمامی سر ستون محافظ های این پل را به شکلک های بسیار جالب رنگ آمیزی کرده است. این نقاشی ها ، محلی شده برای عکس برداری مردم و نشاندن خاطری ای بر ذهن آنان.

 

شکلک هایی که رهگذران را شاد میکنند (13 عکس)

شکلک هایی که رهگذران را شاد میکنند (13 عکس)

شکلک هایی که رهگذران را شاد میکنند (13 عکس)

شکلک هایی که رهگذران را شاد میکنند (13 عکس)

شکلک هایی که رهگذران را شاد میکنند (13 عکس)

شکلک هایی که رهگذران را شاد میکنند (13 عکس)

شکلک هایی که رهگذران را شاد میکنند (13 عکس)

شکلک هایی که رهگذران را شاد میکنند (13 عکس)

شکلک هایی که رهگذران را شاد میکنند (13 عکس)

شکلک هایی که رهگذران را شاد میکنند (13 عکس)

شکلک هایی که رهگذران را شاد میکنند (13 عکس)

شکلک هایی که رهگذران را شاد میکنند (13 عکس)

شکلک هایی که رهگذران را شاد میکنند (13 عکس)