هر هنرمندی با تکنیک خاص خودش مشهور میگردد. ناتالی آیریش نیز از رژلب های مختلف بعنوان رنگ و از لب هایش بعنوان ابزار آثار هنری خود استفاده میکند. هر بار که بوسه ای بر روی سطح بوم میزند نقشی روی آن میبندد. و به مرور تصویر ذهنیش را خلق میکند.

 

خلق تصاویر با استفاده از رژ لب (6 عکس)

خلق تصاویر با استفاده از رژ لب (6 عکس)

خلق تصاویر با استفاده از رژ لب (6 عکس)

خلق تصاویر با استفاده از رژ لب (6 عکس)

خلق تصاویر با استفاده از رژ لب (6 عکس)

خلق تصاویر با استفاده از رژ لب (6 عکس)