در یک شهر کوچک در چین بیشتر لوازم الکترونیکی بی مصرف دنیا بازیافت میگردد. این نوع بازیافت که توسط انسان ها صورت می گیرد در شهر گویو چین انجام میشود. بازیافت وسایل الکترونیکی باعث تولیدات سمی در این شهر شده است.

 

بازیافت لوازم الکترونیکی در چین (12 عکس)

بازیافت لوازم الکترونیکی در چین (12 عکس)

بازیافت لوازم الکترونیکی در چین (12 عکس)

بازیافت لوازم الکترونیکی در چین (12 عکس)

بازیافت لوازم الکترونیکی در چین (12 عکس)

بازیافت لوازم الکترونیکی در چین (12 عکس)

بازیافت لوازم الکترونیکی در چین (12 عکس)

بازیافت لوازم الکترونیکی در چین (12 عکس)

بازیافت لوازم الکترونیکی در چین (12 عکس)

بازیافت لوازم الکترونیکی در چین (12 عکس)

بازیافت لوازم الکترونیکی در چین (12 عکس)

بازیافت لوازم الکترونیکی در چین (12 عکس)