اگر در آینده نزدیک به ساحلی برخوردید که شن هایش دارای نقوش زیبا و دیدنی بودند نباید تعجب کنید. این اتومبیل خاص برای همین کار طراحی شده است. این ماشین ایده یک هنرمند بهنام گونیلاکلینگ برگ میباشد و میتواند همانند ماشین های شستشو که وظیفه شستن سنگ های کف ساختما نهای عمومی را بر عهده دارند وظیفه طراحی و زیبا سازی ساحل را برعهده گیرد.

 

یک ماشین خاص برای طراحی شن های ساحلی (6 عکس)

یک ماشین خاص برای طراحی شن های ساحلی (6 عکس)

یک ماشین خاص برای طراحی شن های ساحلی (6 عکس)

یک ماشین خاص برای طراحی شن های ساحلی (6 عکس)

یک ماشین خاص برای طراحی شن های ساحلی (6 عکس)

یک ماشین خاص برای طراحی شن های ساحلی (6 عکس)