یک تکنیک ساده برای گمراه کردن بیننده ها در ساخت این مجسمه ها بکار رفته است. آب از طریق لوله ای شفاف به بالا رفته و از کناره های آن به پایین میریزد. این حس به بیننده ها دست میدهد که این شیر آب بر روی هوا معلق شده و آب فواره ها از غیب میآید. این تکنیک در مجسمه های کوچک خانگی نیز بکار رفته ولی در این آلبوم از تاپناپ شاهد استفاده این تکنیک در مجسمه های شهری خواهید بود.

 

مجسمه شیر های آبی شناور (8 عکس)

مجسمه شیر های آبی شناور (8 عکس)

مجسمه شیر های آبی شناور (8 عکس)

مجسمه شیر های آبی شناور (8 عکس)

مجسمه شیر های آبی شناور (8 عکس)

مجسمه شیر های آبی شناور (8 عکس)

مجسمه شیر های آبی شناور (8 عکس)

مجسمه شیر های آبی شناور (8 عکس)