کیسی اندرسون با یک خرس قهوه ای رابطه بسیار نزدیکی دارند. این رابطه از زمانی آغاز شد که کیسی این خرس را در زمانی که کوچک بود برای محافظت به پیش خود آورد. این خرس حالا جزئی از خانواده او شده است طوری که حتی در مراسم ازدواج او نیز شرکت کرده است.

 

زندگی با یک خرس قهوه ای خانگی (12 عکس)

زندگی با یک خرس قهوه ای خانگی (12 عکس)

زندگی با یک خرس قهوه ای خانگی (12 عکس)

زندگی با یک خرس قهوه ای خانگی (12 عکس)

زندگی با یک خرس قهوه ای خانگی (12 عکس)

زندگی با یک خرس قهوه ای خانگی (12 عکس)

زندگی با یک خرس قهوه ای خانگی (12 عکس)

زندگی با یک خرس قهوه ای خانگی (12 عکس)

زندگی با یک خرس قهوه ای خانگی (12 عکس)

زندگی با یک خرس قهوه ای خانگی (12 عکس)