این ماکت استادیوم المپیک لندن در عرض دو ماه توسط چهار نفر و با استفاده از 100 هزار قطعه لگو ساخته شده است. یکی از جالبترین و جزئی ترین ماکت هایی است که تا بحال با لگو ساخته شده است.

 

ماکت اسباب بازی از استادیوم المپیک لندن (8 عکس)

ماکت اسباب بازی از استادیوم المپیک لندن (8 عکس)

ماکت اسباب بازی از استادیوم المپیک لندن (8 عکس)

ماکت اسباب بازی از استادیوم المپیک لندن (8 عکس)

ماکت اسباب بازی از استادیوم المپیک لندن (8 عکس)

ماکت اسباب بازی از استادیوم المپیک لندن (8 عکس)

ماکت اسباب بازی از استادیوم المپیک لندن (8 عکس)

ماکت اسباب بازی از استادیوم المپیک لندن (8 عکس)