راپا داس بستاس نام رویداد سالیانه است که در اسپانیا برگزار میشود. در واقع رقابتی نفس گیر بین اسب ها و انسانها. در این رقابت ها مسابقات کشتی بین اسب ها و انسان ها برگزار میشود.

 

رقابت عجیب کشتی با اسب (15 عکس)

رقابت عجیب کشتی با اسب (15 عکس)

رقابت عجیب کشتی با اسب (15 عکس)

رقابت عجیب کشتی با اسب (15 عکس)

رقابت عجیب کشتی با اسب (15 عکس)

رقابت عجیب کشتی با اسب (15 عکس)

رقابت عجیب کشتی با اسب (15 عکس)

رقابت عجیب کشتی با اسب (15 عکس)

رقابت عجیب کشتی با اسب (15 عکس)

رقابت عجیب کشتی با اسب (15 عکس)

رقابت عجیب کشتی با اسب (15 عکس)

رقابت عجیب کشتی با اسب (15 عکس)

رقابت عجیب کشتی با اسب (15 عکس)

رقابت عجیب کشتی با اسب (15 عکس)

رقابت عجیب کشتی با اسب (15 عکس)