باورش سخت است که جانوری که در هنگام بلوغ یکی از قدرتمند ترین حیوانات زمین بشمار میرود در لحظه تولد اینقدر کوچک و آسیب پذیر باشد. تصاویر این آلبوم از تاپ ناپ به لحظه تولد کروکودیل ها در یک باغ وحش تعلق دارد.

 

لحظه تولد کروکودیل ها (5 عکس)

لحظه تولد کروکودیل ها (5 عکس)

لحظه تولد کروکودیل ها (5 عکس)

لحظه تولد کروکودیل ها (5 عکس)

لحظه تولد کروکودیل ها (5 عکس)