حوالی ساعت 13 و 30 دقیقه ظهر یکشنبه بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی هوو با چند دستگاه خودرو سواری و اتوبوس مسافربری در شهر همدان 15 نفر کشته و تعدادی از شهروندان همدانی زخمی شدند.(عکس از مهر)

 

تصادف مرگبار تریلی در همدان (10 عکس)

تصادف مرگبار تریلی در همدان (10 عکس)

تصادف مرگبار تریلی در همدان (10 عکس)

تصادف مرگبار تریلی در همدان (10 عکس)

تصادف مرگبار تریلی در همدان (10 عکس)

تصادف مرگبار تریلی در همدان (10 عکس)

تصادف مرگبار تریلی در همدان (10 عکس)

تصادف مرگبار تریلی در همدان (10 عکس)

تصادف مرگبار تریلی در همدان (10 عکس)

تصادف مرگبار تریلی در همدان (10 عکس)

 

تصادف مرگبار تریلی در همدان (20 عکس)

تصادف مرگبار تریلی در همدان (20 عکس)

تصادف مرگبار تریلی در همدان (20 عکس)

تصادف مرگبار تریلی در همدان (20 عکس)

تصادف مرگبار تریلی در همدان (20 عکس)

تصادف مرگبار تریلی در همدان (20 عکس)

تصادف مرگبار تریلی در همدان (20 عکس)

تصادف مرگبار تریلی در همدان (20 عکس)

تصادف مرگبار تریلی در همدان (20 عکس)

تصادف مرگبار تریلی در همدان (20 عکس)