شاید بیشتر به یک شوخی شباهت داشته باشد تا یک اثر هنری. یک عروسک حمام بسیار بزرگ در وسط رودخانه چه احساسی به شما خواهد داد.؟ هنرمند آلمانی فلورنتین هافمن کسی است که این اردک عروسکی را در مقیاس بسیار بزرگتر از عادی ساخته است. ارتفاع آن به 12 متر میرسد. این عروسک غیر عادی تا بحال در رودخانه های شهر های مختلف دنیا ظاهر شده است و با این کار لبخند را به لب مردم و اهالی آن مناطق نشانده است.

 

عروسک حمام غول پیکر و هدیه یک لبخند (14 عکس)

عروسک حمام غول پیکر و هدیه یک لبخند (14 عکس)

عروسک حمام غول پیکر و هدیه یک لبخند (14 عکس)

عروسک حمام غول پیکر و هدیه یک لبخند (14 عکس)

عروسک حمام غول پیکر و هدیه یک لبخند (14 عکس)

عروسک حمام غول پیکر و هدیه یک لبخند (14 عکس)

عروسک حمام غول پیکر و هدیه یک لبخند (14 عکس)

عروسک حمام غول پیکر و هدیه یک لبخند (14 عکس)

عروسک حمام غول پیکر و هدیه یک لبخند (14 عکس)

عروسک حمام غول پیکر و هدیه یک لبخند (14 عکس)

عروسک حمام غول پیکر و هدیه یک لبخند (14 عکس)

عروسک حمام غول پیکر و هدیه یک لبخند (14 عکس)

عروسک حمام غول پیکر و هدیه یک لبخند (14 عکس)

عروسک حمام غول پیکر و هدیه یک لبخند (14 عکس)