این ماه اتفاقی عجیب در منطقه shirva رخ داد. ماجرا از آنجا آغاز شده که صاحبان سگ بدنبال سگ گم شده خود بودند. معلوم شد که پلنگ گرسنه در یک تعقیب و گریز بدنبال سگ بوده که ناگهان هر دو درون یک چاه رو باز سقوط کرده اند. مردم محلی و نگهبانان جنگل به کمک آنها رفته و پس از خارج کردن آنها از چاه ، سگ را تحویل صاحبانش داده و پلنگ را نیز به پارک ملی Kudremukh ارسال کردند.

 

یک سگ و یک پلنگ در چاه (6 عکس)

یک سگ و یک پلنگ در چاه (6 عکس)

یک سگ و یک پلنگ در چاه (6 عکس)

یک سگ و یک پلنگ در چاه (6 عکس)

یک سگ و یک پلنگ در چاه (6 عکس)

یک سگ و یک پلنگ در چاه (6 عکس)