مهاجرت سفره ماهی ها در دوره های 6 ماهه و بصورت دسته جمعه صورت میگیرد. عکاسی به نام فلورین اسکالز با به تصویرکشیدن این رویداد توانسته در بسیاری از مسابقات عکاسی جوایز ارزنده ای را نسیب خود کند. او این عکس ها را در نزدیکی سواحل مکزیک گرفته است.

 

مهاجرت دسته جمعی 10 هزار سفره ماهی (6 عکس)

مهاجرت دسته جمعی 10 هزار سفره ماهی (6 عکس)

مهاجرت دسته جمعی 10 هزار سفره ماهی (6 عکس)

مهاجرت دسته جمعی 10 هزار سفره ماهی (6 عکس)

مهاجرت دسته جمعی 10 هزار سفره ماهی (6 عکس)

مهاجرت دسته جمعی 10 هزار سفره ماهی (6 عکس)