خوک های پتیت پورکر نوعی نژاد مصنوعی ساخته شده خوک ها توسط انسان ها است که فقط به آنها اجازه رشد تا حد اندازه یک سگ کوچک را میدهد.

 

خوک های مینیاتوری (12 عکس)

خوک های مینیاتوری (12 عکس)

خوک های مینیاتوری (12 عکس)

خوک های مینیاتوری (12 عکس)

خوک های مینیاتوری (12 عکس)

خوک های مینیاتوری (12 عکس)

خوک های مینیاتوری (12 عکس)

خوک های مینیاتوری (12 عکس)

خوک های مینیاتوری (12 عکس)

خوک های مینیاتوری (12 عکس)

خوک های مینیاتوری (12 عکس)

خوک های مینیاتوری (12 عکس)