ملیحه کیانیان هنرمند ایرانی کشورمان با استفاده از کارتن های خالی آثار بسیار دیدنی و جالبی خلق کرده است. آثار خارق العاده ایشان در زمینه مجسمه سازی و نقاشی را نیز میتوانید در سایتشان ببینید. http://kianianart.com

 

آثار هنرمند ایرانی با استفاده از کارتن های خالی (13 عکس)

آثار هنرمند ایرانی با استفاده از کارتن های خالی (13 عکس)

آثار هنرمند ایرانی با استفاده از کارتن های خالی (13 عکس)

آثار هنرمند ایرانی با استفاده از کارتن های خالی (13 عکس)

آثار هنرمند ایرانی با استفاده از کارتن های خالی (13 عکس)

آثار هنرمند ایرانی با استفاده از کارتن های خالی (13 عکس)

آثار هنرمند ایرانی با استفاده از کارتن های خالی (13 عکس)

آثار هنرمند ایرانی با استفاده از کارتن های خالی (13 عکس)

آثار هنرمند ایرانی با استفاده از کارتن های خالی (13 عکس)

آثار هنرمند ایرانی با استفاده از کارتن های خالی (13 عکس)

آثار هنرمند ایرانی با استفاده از کارتن های خالی (13 عکس)

آثار هنرمند ایرانی با استفاده از کارتن های خالی (13 عکس)

آثار هنرمند ایرانی با استفاده از کارتن های خالی (13 عکس)