تاپ ناپ -  این کرم شفاف در یک تغییر چهره اساسی به یکی از زیبا ترین پروانه های دنیا تبدیل میگردد. این پروانه با نام علمی (Acraga coa) در کشور های آمریکای جنوبی زندگی میکند. اینحشره زیبا از برگ درختان حرا تغذیه می کند.

 

یک تغییر چهره دیدنی، از کرم شفاف به پروانه طلایی (16 عکس)

یک تغییر چهره دیدنی، از کرم شفاف به پروانه طلایی (16 عکس)

یک تغییر چهره دیدنی، از کرم شفاف به پروانه طلایی (16 عکس)

یک تغییر چهره دیدنی، از کرم شفاف به پروانه طلایی (16 عکس)

یک تغییر چهره دیدنی، از کرم شفاف به پروانه طلایی (16 عکس)

یک تغییر چهره دیدنی، از کرم شفاف به پروانه طلایی (16 عکس)

یک تغییر چهره دیدنی، از کرم شفاف به پروانه طلایی (16 عکس)

یک تغییر چهره دیدنی، از کرم شفاف به پروانه طلایی (16 عکس)

یک تغییر چهره دیدنی، از کرم شفاف به پروانه طلایی (16 عکس)

یک تغییر چهره دیدنی، از کرم شفاف به پروانه طلایی (16 عکس)

یک تغییر چهره دیدنی، از کرم شفاف به پروانه طلایی (16 عکس)

یک تغییر چهره دیدنی، از کرم شفاف به پروانه طلایی (16 عکس)

یک تغییر چهره دیدنی، از کرم شفاف به پروانه طلایی (16 عکس)

یک تغییر چهره دیدنی، از کرم شفاف به پروانه طلایی (16 عکس)

یک تغییر چهره دیدنی، از کرم شفاف به پروانه طلایی (16 عکس)