اين واقعه که به روز جشن کله قرمز ها معروف است ، در تابستان برگزار ميشود و مخصوص کساني است که موهاي آنها بطور طبيعي قرمز است. عکسهاي زير تعداد زيادي از آنها را که غالبا به قرمز بودن موهايشان افتخار ميکنند را نشان ميدهد.

 

جشنواره کله قرمز ها (34 عکس)

جشنواره کله قرمز ها (34 عکس)


جشنواره کله قرمز ها (34 عکس)

جشنواره کله قرمز ها (34 عکس)

جشنواره کله قرمز ها (34 عکس)


جشنواره کله قرمز ها (34 عکس)

جشنواره کله قرمز ها (34 عکس)


جشنواره کله قرمز ها (34 عکس)جشنواره کله قرمز ها (34 عکس)

جشنواره کله قرمز ها (34 عکس)

جشنواره کله قرمز ها (34 عکس)

جشنواره کله قرمز ها (34 عکس)جشنواره کله قرمز ها (34 عکس)

جشنواره کله قرمز ها (34 عکس)

جشنواره کله قرمز ها (34 عکس)

 


جشنواره کله قرمز ها (34 عکس)

جشنواره کله قرمز ها (34 عکس)

جشنواره کله قرمز ها (34 عکس)


 

جشنواره کله قرمز ها (34 عکس)

 

جشنواره کله قرمز ها (34 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند