جوردن ایگلز از نیویورک با استفاده از خون واقعی این آثار را خلق کرده است. او برای تهیه خون مورد نیاز خود از کشتارگاه ها استفاده کرده است.

نقاشی با خون واقعی (8 عکس)

نقاشی با خون واقعی (8 عکس)

نقاشی با خون واقعی (8 عکس)

نقاشی با خون واقعی (8 عکس)

نقاشی با خون واقعی (8 عکس)

نقاشی با خون واقعی (8 عکس)

نقاشی با خون واقعی (8 عکس)

نقاشی با خون واقعی (8 عکس)