این کفش ها که دارای رد پاهای مختلف را از حیوانات بر جا میگذارند توسط ماسکال لاسر تهیه شده اند.  این رد پاها قابل اتصال به انواع کفش با استفاده از چسب میباشد.

 

کفش هایی با رد پا های عجیب (13 عکس)

کفش هایی با رد پا های عجیب (13 عکس)

کفش هایی با رد پا های عجیب (13 عکس)

کفش هایی با رد پا های عجیب (13 عکس)

کفش هایی با رد پا های عجیب (13 عکس)

کفش هایی با رد پا های عجیب (13 عکس)

کفش هایی با رد پا های عجیب (13 عکس)

کفش هایی با رد پا های عجیب (13 عکس)

کفش هایی با رد پا های عجیب (13 عکس)

کفش هایی با رد پا های عجیب (13 عکس)

کفش هایی با رد پا های عجیب (13 عکس)

کفش هایی با رد پا های عجیب (13 عکس)

کفش هایی با رد پا های عجیب (13 عکس)