هزاران عروس دریایی در ژاپن یک باره در کنار ساحل به سطح آب آمدند،با وجود درخشش این عروس های دریایی،این ساحل در شب بسیار تماشایی و دیدنی شد.

 

درخشش هزاران عروس دریایی در کنار ساحل (5 عکس)

درخشش هزاران عروس دریایی در کنار ساحل (5 عکس)

درخشش هزاران عروس دریایی در کنار ساحل (5 عکس)

درخشش هزاران عروس دریایی در کنار ساحل (5 عکس)

درخشش هزاران عروس دریایی در کنار ساحل (5 عکس)