هر ساله مجسمه های مختلفی در دوران نوروز در طرحی به نام طرح استقبال از نوروز در سطح شهر مشهد قرار میگیرد. این المانها و مجسمه های نوروزی برای مسافران نوروزی بسیار جذاب و جالب توجه است بطوری که در کنار هر کدام از این مجسمه ها همیشه افرادی در حال عکاسی دیده میشود. نوروز امسال 1391 این المانها و مجسمه ها از نظر تعداد و کیفیت و خلاقیت بکار رفته از سال های قبل قابل توجه تر بوده است. عکس های منتشر شده در این آلبوم توسط خانم مونا شبانی و تعدادی دیگر هم توسط دست اندر کاران وب سایت تاپ ناپ عکسبرداری شده است.

(اگر موارد مشابهی در شهر شما هم وجود دارد برای ما ارسال کنید)

 

 

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)

المانها و مجسمه های نوروز 91 سطح شهر مشهد (38 عکس)