کوچکترین توله سگ دنیا که تنها چند صد گرم وزن دارد را میتوانید در مشت خود نگه دارید. در زمان تولد او تنها 60 گرم وزن داشته است. با توجه زایمان زودهنگام مادر این توله سگ تمامی توله های دیگر مرده اند و تنها این یکی باقی مانده است. صاحب او نیز دختر نوجوان 10 ساله ایست که به همین دلیل نام معجزه را برای او انتخاب کرده است.

 

کوچکترین توله سگ دنیا (6 عکس)

کوچکترین توله سگ دنیا (6 عکس)

کوچکترین توله سگ دنیا (6 عکس)

کوچکترین توله سگ دنیا (6 عکس)

کوچکترین توله سگ دنیا (6 عکس)

کوچکترین توله سگ دنیا (6 عکس)