خلاقیت در ساخت وسایل مختلف دیگر فیلم و کارتون هم نمیشناسد!این بار کیف هایی با طرحی شبیه کیف های کارتونی که بر خلاف ظاهر کارتونی که دارند، کاملا واقعی هستن.

 

کیف های کارتونی ولی واقعی (22 عکس)

کیف های کارتونی ولی واقعی (22 عکس)

کیف های کارتونی ولی واقعی (22 عکس)

کیف های کارتونی ولی واقعی (22 عکس)

کیف های کارتونی ولی واقعی (22 عکس)

کیف های کارتونی ولی واقعی (22 عکس)

کیف های کارتونی ولی واقعی (22 عکس)

کیف های کارتونی ولی واقعی (22 عکس)

کیف های کارتونی ولی واقعی (22 عکس)

کیف های کارتونی ولی واقعی (22 عکس)

کیف های کارتونی ولی واقعی (22 عکس)

کیف های کارتونی ولی واقعی (22 عکس)

کیف های کارتونی ولی واقعی (22 عکس)

کیف های کارتونی ولی واقعی (22 عکس)

کیف های کارتونی ولی واقعی (22 عکس)

کیف های کارتونی ولی واقعی (22 عکس)

کیف های کارتونی ولی واقعی (22 عکس)

کیف های کارتونی ولی واقعی (22 عکس)

کیف های کارتونی ولی واقعی (22 عکس)

کیف های کارتونی ولی واقعی (22 عکس)

کیف های کارتونی ولی واقعی (22 عکس)

کیف های کارتونی ولی واقعی (22 عکس)