آلبینیسم یا زالی به شرایطی گفته می شود که رنگ دانه های پوست، مو و چشم فاقد رنگ باشند.در زمانهاي نه چندان دور و در بسياري از مناطق دنيا , انسانهاي زال را واجد قدرتهاي جادويي مي دانستند , به همين جهت در برخي از مناطق زمين به عنوان جادوگر قبيله از احترام ويژه اي برخوردار بودند و در مناطق ديگر به تصور اينکه واجد قدرتهاي شيطاني هستند به آتش کشيده مي شدند ! شخصيت زال در شاهنامه نيز کم و بيش واجد قدرتي افسانه اي و ماورايي است . 

 خانواده پولان در دهلی نو بزگترین  خانواده ایست که همه آنها به این بیماری گرفتار شده اند. آنها قرار است در کتاب رکورد های گینس نام خانواده خود را بعنوان بزرگترین خانواده زال در دنیا ثبت کنند. تمام اعضای این خانواده شامل پدر مادر و 6 فرزند و دو نوه شان همگی زال هستند.

 

بزرگترین خانواده زال ها (17 عکس)

بزرگترین خانواده زال ها (17 عکس)

بزرگترین خانواده زال ها (17 عکس)

بزرگترین خانواده زال ها (17 عکس)

بزرگترین خانواده زال ها (17 عکس)

بزرگترین خانواده زال ها (17 عکس)

بزرگترین خانواده زال ها (17 عکس)

بزرگترین خانواده زال ها (17 عکس)

بزرگترین خانواده زال ها (17 عکس)

بزرگترین خانواده زال ها (17 عکس)

بزرگترین خانواده زال ها (17 عکس)

بزرگترین خانواده زال ها (17 عکس)

بزرگترین خانواده زال ها (17 عکس)

بزرگترین خانواده زال ها (17 عکس)

بزرگترین خانواده زال ها (17 عکس)

بزرگترین خانواده زال ها (17 عکس)

بزرگترین خانواده زال ها (17 عکس)