این روز نام آخرین روز از فصل کارناوال است که در یونان توسط یک سنت قدیمی و رنگارنگ به نام " جنگ پودر" در روز ۲۷ فوریه جشن گرفته میشود. این روز مصادف با پایان جشنواره کارناوالهای خیابانی و شروع ۴۰ روز، روزه داری مخصوص فرقه ارتودکس است.

 

دوشنبه پاک در یونان (14 عکس)

دوشنبه پاک در یونان (14 عکس)

دوشنبه پاک در یونان (14 عکس)

دوشنبه پاک در یونان (14 عکس)

دوشنبه پاک در یونان (14 عکس)

دوشنبه پاک در یونان (14 عکس)

دوشنبه پاک در یونان (14 عکس)

دوشنبه پاک در یونان (14 عکس)

دوشنبه پاک در یونان (14 عکس)

دوشنبه پاک در یونان (14 عکس)

دوشنبه پاک در یونان (14 عکس)

دوشنبه پاک در یونان (14 عکس)

دوشنبه پاک در یونان (14 عکس)

دوشنبه پاک در یونان (14 عکس)