اگر شما هم جزو آن دسته از مرد هایی هستید که هیچ راهکاری برای ریزش موی خود پیدا نکرده و منتظر نشسته اید تا تمامی موهایتان یکی پس از دیگری بریزد و تاس شوید ، راه کاری جالب به شما پیشنهاد میشود. در این روش سر شما مویی نخواهد داشت ولی پر مو دیده میشود. با استفاده از خالکوبی و تاتو نقطه ای روی سرتان میتوانید آن را پر مو نشان دهید در حالی که واقعا هیچ مویی وجود ندارد. این نوع خالکوبی در صورتی قابل استفاده است که موهای باقیمانده خود را نیز از ته بتراشید.

 

خلاقیت در مقابله با کچلی و تاسی (12 عکس)

خلاقیت در مقابله با کچلی و تاسی (12 عکس)

خلاقیت در مقابله با کچلی و تاسی (12 عکس)

خلاقیت در مقابله با کچلی و تاسی (12 عکس)

خلاقیت در مقابله با کچلی و تاسی (12 عکس)

خلاقیت در مقابله با کچلی و تاسی (12 عکس)

خلاقیت در مقابله با کچلی و تاسی (12 عکس)

خلاقیت در مقابله با کچلی و تاسی (12 عکس)

خلاقیت در مقابله با کچلی و تاسی (12 عکس)

خلاقیت در مقابله با کچلی و تاسی (12 عکس)

خلاقیت در مقابله با کچلی و تاسی (12 عکس)

خلاقیت در مقابله با کچلی و تاسی (12 عکس)