آثار هنرمند 41 ساله مارک جن کینز که آنها را در مناطق مختلف و شلوغ نصب کرده است.

 

مجسمه های عجیب و ترسناک در سایز واقعی (16 عکس)

مجسمه های عجیب و ترسناک در سایز واقعی (16 عکس)

مجسمه های عجیب و ترسناک در سایز واقعی (16 عکس)

مجسمه های عجیب و ترسناک در سایز واقعی (16 عکس)

مجسمه های عجیب و ترسناک در سایز واقعی (16 عکس)

مجسمه های عجیب و ترسناک در سایز واقعی (16 عکس)

مجسمه های عجیب و ترسناک در سایز واقعی (16 عکس)

مجسمه های عجیب و ترسناک در سایز واقعی (16 عکس)

مجسمه های عجیب و ترسناک در سایز واقعی (16 عکس)

مجسمه های عجیب و ترسناک در سایز واقعی (16 عکس)

مجسمه های عجیب و ترسناک در سایز واقعی (16 عکس)

مجسمه های عجیب و ترسناک در سایز واقعی (16 عکس)

مجسمه های عجیب و ترسناک در سایز واقعی (16 عکس)

مجسمه های عجیب و ترسناک در سایز واقعی (16 عکس)

مجسمه های عجیب و ترسناک در سایز واقعی (16 عکس)

مجسمه های عجیب و ترسناک در سایز واقعی (16 عکس)