این جواهرات غیر عادی اثر مارگوکس لانگ است که از قطعات بدن عروسک های باربی تهیه شده اند. او از این اجزاء عروسک های بی مصرف و دور ریخته شده جواهرات دیدنی خلق کرده که توسط طرفداران این نوع عروسک بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

 

جواهرات باربی نشان (14 عکس)

جواهرات باربی نشان (14 عکس)

جواهرات باربی نشان (14 عکس)

جواهرات باربی نشان (14 عکس)

جواهرات باربی نشان (14 عکس)

جواهرات باربی نشان (14 عکس)

جواهرات باربی نشان (14 عکس)

جواهرات باربی نشان (14 عکس)

جواهرات باربی نشان (14 عکس)

جواهرات باربی نشان (14 عکس)

جواهرات باربی نشان (14 عکس)

جواهرات باربی نشان (14 عکس)