این مجسمه بسیار بزرگ توسط هنرمندی ایتالیایی به نام Gino De Dominicis ساخته شده است که در موزه maxxi در روم به نمایش گذاشته شده.

 

مجسمه ای بسیار بزرگ از اسکلت انسان (6 عکس)

مجسمه ای بسیار بزرگ از اسکلت انسان (6 عکس)

مجسمه ای بسیار بزرگ از اسکلت انسان (6 عکس)

مجسمه ای بسیار بزرگ از اسکلت انسان (6 عکس)

مجسمه ای بسیار بزرگ از اسکلت انسان (6 عکس)

مجسمه ای بسیار بزرگ از اسکلت انسان (6 عکس)