بعضی از مردم در هنگام جشن هالووین با پوشیدن لباس هایی عجیب و درست کردن چهره هایی ترسناک برای خودشان، این روز را جشن می گیرند ولی کسانی که عضو انجمن  The Scariest هستن در تمامی روز های سال با چهره ها و لباس هایی عجیب و گاه ترسناک در میان مردم زندگی می کنند.

 

 The Scariest انجمنی با آدم هایی عجیب (7 عکس)

 The Scariest انجمنی با آدم هایی عجیب (7 عکس)

 The Scariest انجمنی با آدم هایی عجیب (7 عکس)

 The Scariest انجمنی با آدم هایی عجیب (7 عکس)

 The Scariest انجمنی با آدم هایی عجیب (7 عکس)

 The Scariest انجمنی با آدم هایی عجیب (7 عکس)