هنرمند ژاپنی به نام ریوسوکه فوکاهوری نقاشی های حیرت انگیزی خلق کرده است. هر یک از این نقاشی ها از چندین لایه شیشه ای تشکیل شده اند که داخل مایع مصنوعی که از جنس رزین است قرار داده شده اند.بر روی هر لایه نقاشی کشیده شده است که به این ترتیب این نقاشی های طبیعی به صورت سه بعدی به نظر میرسند.

 

نقاشی های سه بعدی فوق العاده طبیعی (11 عکس)

نقاشی های سه بعدی فوق العاده طبیعی (11 عکس)

نقاشی های سه بعدی فوق العاده طبیعی (11 عکس)

نقاشی های سه بعدی فوق العاده طبیعی (11 عکس)

نقاشی های سه بعدی فوق العاده طبیعی (11 عکس)

نقاشی های سه بعدی فوق العاده طبیعی (11 عکس)

نقاشی های سه بعدی فوق العاده طبیعی (11 عکس)

نقاشی های سه بعدی فوق العاده طبیعی (11 عکس)

نقاشی های سه بعدی فوق العاده طبیعی (11 عکس)

نقاشی های سه بعدی فوق العاده طبیعی (11 عکس)

نقاشی های سه بعدی فوق العاده طبیعی (11 عکس)