دوقلو یک واژه ترکی به معنای همزاد یا دوپهلوست. از دو حرف ابتدایی این واژه، به اشتباه عدد ۲ برداشت می‌شود و در دنبال آن واژه‌هایی مانند سه‌قلو و چهارقلو نیز استفاده می‌شود که اشتباه است.

 

دوقلو ها (7 عکس)

دوقلو ها (7 عکس)

دوقلو ها (7 عکس)

دوقلو ها (7 عکس)

دوقلو ها (7 عکس)

دوقلو ها (7 عکس)

دوقلو ها (7 عکس)