شرکت گوگل به خلاقیت مهندسانش نیاز دارد. پس محیط کار آنها را به گونه ای فراهم میکند که بتوانند بهترین راندمان را داشته باشند. تصاویر این آلبوم مربوط است به یکی از شعب اصلی این شرکت در لندن که دارای سه طبقه میباشد.

 

ساختمان گوگل در لندن (13 عکس)

ساختمان گوگل در لندن (13 عکس)

ساختمان گوگل در لندن (13 عکس)

ساختمان گوگل در لندن (13 عکس)

ساختمان گوگل در لندن (13 عکس)

ساختمان گوگل در لندن (13 عکس)

ساختمان گوگل در لندن (13 عکس)

ساختمان گوگل در لندن (13 عکس)

ساختمان گوگل در لندن (13 عکس)

ساختمان گوگل در لندن (13 عکس)

ساختمان گوگل در لندن (13 عکس)

ساختمان گوگل در لندن (13 عکس)

ساختمان گوگل در لندن (13 عکس)