اين تصاوير كه به نظر ميرسد متعلق به بيگانگان يا همان آدم فضايي هاي مرده مي باشد بسيار تكان دهنده است ولي صحت آنها هنوز معلوم نيست.

توجه:بعضي از عكس ها تكان دهنده هستند

 

 

تصاویري از بیگانگان مرده (14 عكس)

تصاویري از بیگانگان مرده (14 عكس)

تصاویري از بیگانگان مرده (14 عكس)

تصاویري از بیگانگان مرده (14 عكس)

تصاویري از بیگانگان مرده (14 عكس)

تصاویري از بیگانگان مرده (14 عكس)

تصاویري از بیگانگان مرده (14 عكس)

تصاویري از بیگانگان مرده (14 عكس)

تصاویري از بیگانگان مرده (14 عكس)

تصاویري از بیگانگان مرده (14 عكس)

تصاویري از بیگانگان مرده (14 عكس)

تصاویري از بیگانگان مرده (14 عكس)

تصاویري از بیگانگان مرده (14 عكس)

تصاویري از بیگانگان مرده (14 عكس)