جو هيل كسي است كه توانست ركورد بزرگترين نقاشي سه بعدي دنيا را در كتاب ركورد هاي گينس از آن خود كند. اين اثر كه در كنري وارف لندن به ثبت رسيده است داراي 106 متر طول و مساحتي حدود 892 متر مربع ميباشد. اين نقاشي هم مانند ساير نقاشي هاي مشابه سه بعدي فقط از روبرو قابل تشخيص است.

 

بزرگترين نقاشي سه بعدي دنيا (8 عكس)

بزرگترين نقاشي سه بعدي دنيا (8 عكس)

بزرگترين نقاشي سه بعدي دنيا (8 عكس)

بزرگترين نقاشي سه بعدي دنيا (8 عكس)

بزرگترين نقاشي سه بعدي دنيا (8 عكس)

بزرگترين نقاشي سه بعدي دنيا (8 عكس)

بزرگترين نقاشي سه بعدي دنيا (8 عكس)