تعداد زيادي هنرمند از سراسر دنيا براي نمايش آثار خود بيش از 109 مجسمه ساخته شده را به شيوه اي جالب به نمايش گذاشته اند. اين پانزدهمين سالگرد برگزاري اين نمايشگاه ساحلي در استراليا ميباشد.

 

نمايشگاه ساحلي كم نظير در استراليا (20 عكس)

نمايشگاه ساحلي كم نظير در استراليا (20 عكس)

نمايشگاه ساحلي كم نظير در استراليا (20 عكس)

نمايشگاه ساحلي كم نظير در استراليا (20 عكس)

نمايشگاه ساحلي كم نظير در استراليا (20 عكس)

نمايشگاه ساحلي كم نظير در استراليا (20 عكس)

نمايشگاه ساحلي كم نظير در استراليا (20 عكس)

نمايشگاه ساحلي كم نظير در استراليا (20 عكس)

نمايشگاه ساحلي كم نظير در استراليا (20 عكس)

نمايشگاه ساحلي كم نظير در استراليا (20 عكس)

نمايشگاه ساحلي كم نظير در استراليا (20 عكس)

نمايشگاه ساحلي كم نظير در استراليا (20 عكس)

نمايشگاه ساحلي كم نظير در استراليا (20 عكس)

نمايشگاه ساحلي كم نظير در استراليا (20 عكس)

نمايشگاه ساحلي كم نظير در استراليا (20 عكس)

نمايشگاه ساحلي كم نظير در استراليا (20 عكس)

نمايشگاه ساحلي كم نظير در استراليا (20 عكس)

نمايشگاه ساحلي كم نظير در استراليا (20 عكس)

نمايشگاه ساحلي كم نظير در استراليا (20 عكس)

نمايشگاه ساحلي كم نظير در استراليا (20 عكس)