ضرابخانه پرت در استرالیا توانست با ضرب یک سکه طلای یک تنی ، بزرگترین سکه طلای دنیا را بسازد. این سکه همانند سکه های طلای کانگورو در استرالیا ساخته شده است. در حالی که از 99.99 درصد آن از طلای خالص تشکیل شده است. این سکه با عرض 80 سانتیمتر و قطر 12 سانتیمتر قطر و وزن 100 کیلو گرم بزرگترین وسنگین ترین سکه ضرب شده در جهان است.

 

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)

بزرگترین سکه طلای ضرب شده در دنیا (26 عکس)