این رقابتها اولیت سری رقابت های پرش با مانع مخصوص خرگوش های اروپا است که در سوئیس برگزار میگردد.

 

رقابت های پرش با مانع خرگوش های اروپا (10 عکس)

رقابت های پرش با مانع خرگوش های اروپا (10 عکس)

رقابت های پرش با مانع خرگوش های اروپا (10 عکس)

رقابت های پرش با مانع خرگوش های اروپا (10 عکس)

رقابت های پرش با مانع خرگوش های اروپا (10 عکس)

رقابت های پرش با مانع خرگوش های اروپا (10 عکس)

رقابت های پرش با مانع خرگوش های اروپا (10 عکس)

رقابت های پرش با مانع خرگوش های اروپا (10 عکس)

رقابت های پرش با مانع خرگوش های اروپا (10 عکس)

رقابت های پرش با مانع خرگوش های اروپا (10 عکس)