با ديدن اين نوع درخت اين تصور به انسان دست ميدهد كه كسي روي آن رنگ پاشيده است ولي در حقيقت دليل رنگي بودن آن  اين است كه پوسته آن در زمان هاي متفاوتي ريخته است و براي همين باعث شده تا بدنه آن در هر زمان يك رنگ داشته باشد ابتدا آبي است و سپس به ترتيب به رنگ هاي نارنجي ، بنفش و قرمز ميرسد. اين درخت در گينه نو ، نيو بريتين و فيليپين يافت ميشود. جالب اين است كه از اين درختان براي تهيه كاغذ سفيد استفاده ميشود.

 

رنگین ترین درختان دنیا (17 عکس)

رنگین ترین درختان دنیا (17 عکس)

رنگین ترین درختان دنیا (17 عکس)

رنگین ترین درختان دنیا (17 عکس)

رنگین ترین درختان دنیا (17 عکس)

رنگین ترین درختان دنیا (17 عکس)

رنگین ترین درختان دنیا (17 عکس)

رنگین ترین درختان دنیا (17 عکس)

رنگین ترین درختان دنیا (17 عکس)

رنگین ترین درختان دنیا (17 عکس)

رنگین ترین درختان دنیا (17 عکس)

رنگین ترین درختان دنیا (17 عکس)

رنگین ترین درختان دنیا (17 عکس)

رنگین ترین درختان دنیا (17 عکس)

رنگین ترین درختان دنیا (17 عکس)

رنگین ترین درختان دنیا (17 عکس)

رنگین ترین درختان دنیا (17 عکس)