شرکت پیسالت این تنگ ماهی بسیار جالب را طراحی کرده است. نوع طراحی آن به انسان این احساس را میدهد که هر لحظه ممکن است به پایین سقوط کند. ولی نیازی به نگرانی نیست زیرا مهندسان این شرکت بر اساس داده های مهندسی آن را به شکل بسیار پایدار طراحی کرده اند و نیازی به نگرانی وجود ندارد. طراحان این تنگ ، طرح آن را از شکل قطرات آب در حالت مشابه الهام گرفته اند.

 

تنگ  ماهی در حال سقوط (5 عکس)

تنگ  ماهی در حال سقوط (5 عکس)

تنگ  ماهی در حال سقوط (5 عکس)

تنگ  ماهی در حال سقوط (5 عکس)

تنگ  ماهی در حال سقوط (5 عکس)